سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرزاد جلیلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
شهره امدادی – عضو هیئت گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
معصومه حسینی – کارشناس بهداشت عمومی

چکیده:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که برروی ۴۰۰ نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر همدان انجام شده است نمونه گیری بصورت طبقه بندی تصادفی طبقه بندی شده انجام شد و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شدها ست و برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار آماری sPSS13 استفاده شد. نتایج نشان داد که ۶۳/۸ درصد از زنان سابقه انجام پاپ اسمیر را داشتند و ۲۸/۳ درصد از آنان نیز گزارش کرده بود ند که تست پاپ اسمیر را بطور منظم انجام میدهند همچنین بین سابقه وجود فرد مبتلا به سرطان دهانه رحم در خانواده سن، و انجام منظم تست پاپ اسمیر P<0/05 رابطه آماری معنی داری وجود داشت آنالیز رگرسیون لوجستیک نشان داد که نرمهای انتزاعی OR= 1/35 & p-value = 0/003 پیش بینی کننده خوبی برای انجام تست پاپ اسمیر به طور منظم در بین زنان مورد بررسی بوده است.