سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهری داریونی – دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرود
مریم مسگر –
سمیرا فلاحی –
سیدنعمت اله موسوی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل موثر برعرضه صادرات محصولات انگور و انجیر می باشد بدین منظور با استفادها ز تحلیل هم جمعی موسوم به ARDL نقش عوامل یاد شده در بلندمدت و کوتاه مدت ارزیاب شد داده های مورد نیاز دراین مطالعه برا یدوره زمانی ۱۳۶۱-۱۳۸۶ از منابع گوناگون از جمله پایگاه اطلاعاتی فائو بانک مرکزی و سالنامه های آماری جمع آوری گردید نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که متغیر تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معناداری درکوتاه مدت و بلندمدت بر عرضه صادرات انگور دارد متغیر نسبت قیمت جهانی به داخلی اثرمثبت و معنی داری در بلندمدت برعرضه صادرات انگور دارد متغیر مقدار تولید داخلی برروی محصول انجیر درکوتاه مدت اثر مثبت و معنی داری دارد.