سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهراسادات هاشمی – کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
سیدجعفر هاشمی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدعطاء اله سیادت –

چکیده:

راندمان استخراج روغن دردانه های روغنی ارتباط مستقیم با زمان و رطوبت برداشت خشکاندن انبارداری و انتقال آن به کارخانه دارد وجود دانه های سبز و اسیب دیده و ناخالصی درمحصول کلزای برداشت شده باعث کاهش بازدهی خشک کن و ایجاد ضایعات روغن و انرژی می گردد جهت بررسی میزان تاثیر گذاری انیخسارات برضایعات و تعیین مناسب ترین رطوبت برداشت مستقیم و تاثیر آن برروشهای مختلف خشکاندن و ارزیابی خشک کن های مختلف کلزا پژوهشی دراستان مازندران درسال ۱۳۸۸ با استفاده از آزمایش فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی در۶تکرار انجام گرفت سطوح رطوبت برداشت شامل ۲۵و۲۰و۱۵ درصد و شیوه خشکاندن درسطوح مستقیم با بستر کم عمق درخشک کن پارویی مستقیم بسترعمیق درخشک کن LSU و غیرمستقیم درخشک کن بخار بودند با توجه به نتایج آزمایش دامنه مقادیر ضایعات پس از خشکاندن بصورت کاهش ناخالصی به میزان ۱/۸% تا ۰/۴% بترتیب درخشک کن های بخار و LSU میزان کاهش ضایعات دانه سبز دررطوبت ۲۵و۱۵ درصد بترتیب به میزان ۲/۳%تا ۱/۳% و دامنه مقادیر ضایعات ترک و روغن دانه بترتیب به میزان ۱/۹% تا ۰/۵% و ۲/۶% تا ۱/۲% درخشک کن های پارویی و بخار بدست آمد.