سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
مهدی نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
مصطفی بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
علی صادقی بشرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

دراین مطالعه با استفاده از روش ارایه شده توسط جاست و پوپ وبا بهره گیری از تابع تولید تعمیم یافته نقش عوامل تولی بویژه وجود تنوع زیستی زراعی برریسک و میانگین تولید ذرت کاران شهرستان جیرفت مورد بررسی قرارگرفته است داده های مورد نیاز از پرسشنامه های موجود درجهاد کشاورزی استان کرمان استخراج گردیده نتایج این بررسی نشان داد که مصرف بیشتر نهاده های کود ازته، کود پتاسه ، نیروی کار ماشین آلات و سطح زیرکشت میزان ریسک تولیدی را افزایش میدهند از میان این متغیرها تاثیر متغیرهای سطح زیرکشت میزان آب ، میزان کود مجازی، تنوع زیستی زراعی و میزان استفاده از ماشین آلایت معنی دار می باشند. همچنین تاثیر گذاری نهاده های سطح زیرکشت میزان کود پتاسه و فسفاته مصرفی و تنوع زیستی زراعی بر میانگین تولید و ریسک تولیدی مشابه است.