سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد محمدی کانی گلزار – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تهران
رسول احمدی عدلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مهدی نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
مرضیه پناهزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

چکیده:

این مطالعه با اهداف تعیین آثار نهاده ها برریسک و میانگین تولید برای تولید کنندگان توت فرنگی شهرستان سنندج طی سالهای ۸۸ و ۸۹ انجام گرفته است داده های مورد نیاز دراین مطالعه از اطلاعات آماری و پرسشنامه های موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بدست آمده است برای بررسی نوع اثر نهادها برریسک تولید ا زروش ارایه شده جاست و پوپ استفاده شده است و پارامترها نیز با نرم افزار SHAZAM برآورد شده است نتایج مطالعه نشان میدهد که نهاده های سطح زیرکشت میزان کود ازته کود پتاسه تعداد نیروی کار و کار ماشینی دارای اثر مثبت برریسک تولید می باشند که این اثر برای نیروی کار و میزان استفاده از ماشین آلات درسطح پنج درصد معنی دارا است نهاده های کود فسفاته و کود مجازی و آب مصرفی و متغیر تنوع زیست محیطی دارای اثر منفی برریسک تولید می باشد که این اثر برای آب مصرفی و کود مجازی در سطح پنج درصد و برای نهاده تنوع زیست محیطی در سطح یک درصد معنی دار است نتایج در مرحله سوم این رگرسیون نشانمیدهد که نهاده های میزان کود پتاسه و فسفاته سطح زیرکشت و تنوع زیستی زراعی اثر یکسانی برمیانگین تولیدی و ریسک تولید دارند یعنی همچنان که میانگین تولید را افزایش میدهند ریسک تولید را هم افزایش میدهند.