سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی نصر اصفهانی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
محمد غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

امروزه روش یادگیری الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین روشهای یادگیری جایگزین برای روش یادگیری سنتیو چهره به چهره حضوری مطرح می باشد درکشورهای توسعه یافته مخصوصا برای افراد شاغل متاهل و دور از مراکز آموزشی این روش از اهمیت زیادی برخوردار است هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بررضایت یادگیرنده از روش یادگیری الکترونیک می باشد براساس مرور ادبیات موضوع سیزده عامل موثربررضایت از یادگیری الکترونیک شناسایی شد که در شش بعد قابل گروه بندی می باشد این عوامل عبارتند از نگرش یادگیرنده به کامپیوتر اضطراب دراستفاده از کامپیوتر خودکارآمدی اینترنتی یادگیرنده تناسب واکنش آموزش دهنده نگرش آموزش دهنده به یادگیری الکترونیکی انعطاف پذیری روش یادگیری الکترونیک کیفیت روش یادگیری الکترونیک کیفیت فناوری کیفیت اینترنت منفعت استنباط شده از یادگیری الکترونیک سهولت ا ستنباط شده از یادگیری الکترونیک تنوع درروشهای ارزیابی تعاملات استنباط شده یادگیرنده الکترونیک با دیگران می باشد جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه مجازی اصفهان می باشد و نمونه ای حاوی ۵۰ نفر از این جامعه محدود به روش نمونه گیری آسان انتخاب شد.