سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

منصور طیوری –
امید نوروزی –
فاطمه خدایاری –

چکیده:

کشور ایران به گندم و پایداری آن توجه زیادی دارد، زیرا گندم منبع اصلی تولید غذا در ایران است. ایران کشوری کم آب است که میانگین بارندگی سالانه آن ۲۵۰ میلیمتر ( ۳۰ % میانگین جهانی ) می باشد. بنابراین پدیده خشکسالی در این کشور بسیار رایج است. از این رو بهبود مدیریت آب زراعی در بخش کشاورزی نقش مهمی را در افزایش تولیدات کشاورزی ایفا می نماید و مهمترین راه رسیدن به حفظ و پایداری منابع آبی در بخش کشاورزی، افزایش دانش گندمکاران پیرامون مدیریت آب زراعی می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر دانش فنی گندمکاران استان سمنان پیرامون مدیریت آب زراعی می باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- همبستگی بوده واز طریق پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را گندمکاران آبی کار استان سمنان که جمعا ۱۵۳۶۴ نفر بودند، تشکیل دادند. تعداد ۳۷۵ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به عنوان نمونه های آماری تعیین گردیدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان ترویج کشاورزی، آبیاری و زراعت و اعمال اصلاحات لازم بدست آمد.