سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شکراله حاجیوند – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی-رئیس گروه پردازش اطلاعات- سازمان آب و برق خو
علی کیانی راد – دکتریتهران عضو‌هیأت‌علمی‌موسسه‌پژوهش‌های‌برنامه‌ریزی‌وا
مهدی رکنی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد خوزس
ندا مشرقی – کارشناس ارشد

چکیده:

مطالعات انجام شده نشان می دهد که تاخیر در پروژه ها ی عمرانی به دلیل پیچیدگی های خاص آنها امری غیر قابل انکاراست اغلب پروژه های بزرگ ساخت در دنیا حدودا با۵۰درصد افزایش زمان مواجه می شوند.به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه،باطولانی شدن اجرای پروژه موجب افزایش هزینه هامی گردد.تاخیردراجرای پروژه‌ها از یکسوافزایش هزینه‌ها، کاهش اثربخشی،پایین آمدن کیفیت کار وازسوی دیگرصرف بودجه،پرداخت تعدیل‌ها،مابه التفاوت‌ها رابه دنبال خواهدداشت. مضافاً نارضایتی کشاورزان ، عدم استفاده به موقع ازدرآمدهای پروژه،عدم بازگشت به موقع سرمایه در نتیجه غیر اقتصادی شدن پروژه ازجمله دیگرپیامدهای تأخیردراجرامی‌باشد.تحقیق حاضردرزمره تحقیقات کاربردی قرار دارد.ودارای۶متغییر مستقل ویک متغیروابسته یعنیمیزان تأخیردر پیشرفت فیزیکی پروژه های حوضه کرخهمی باشد.درتحقیق حاضرباحذف اثرهم خطی،چهارده عامل موثربرتاخیرپروژه ها به شش عامل کاهش یافت. مهمترین عامل مؤثر درمیزان تأخیر پروژه های حوضه کرخه مشکلات مالی(کمبود اعتبار و نقدینگی و اختلاف نظر مالی)عوامل دیگرنظیر معارضین، ضعف و عدم برنامه ریزی پیمانکار، ضعف کارفرما و ضعف و عدم برنامه ریزی مشاور در جایگاههای بعدی قراردارند که تماما در ارتباط مستقیم و مثبت با میزان تأخیر در اجرای پروژه ها هستند. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق مجموعه کل پروژه‌های حوضه کرخه می‌باشد.داده های این تحقیق حالت سرشماری دارد یعنی همه جامعه رابرای نمونه گیری انتخاب نموده ایم، الگوی تأخیرات درشمال و جنوب کرخه ودر نهایت کل حوضه کرخه را موردبررسی قرار گرفت وباکمک نمودارهای مناسب وبررسی‌های تکمیلی وضعیت توصیفی داده‌هابیان وسپس به کمک روش‌های آماری مناسب ازجمله رگرسیون چندگانه وآزمون فرض‌های آماری به بررسی تحلیلی واستخراج نتایج مناسب از داده‌ها پرداخته ایم.