سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین شعبانعلی فمی – دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
جواد قاسمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی
حسین روحانی – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی
احسان قلی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی

چکیده:

هدف این تحقیق توصیفی پیمایشی بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی بود جامعه آماری آن شامل کارگزاران ترویج کشاورزی استان خراسانرضوی بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۹۶ نفر به عنوان نمونه تعیین گردید نمونه گیری با روش طبقه ای با انتساب متناسب صورت گرفت ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن براساس نظر چند تن از اساتید دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ۰/۸۷ تا ۰/۹۵ داده های با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در زمینه متغیرهای تاثیر گذار در میزان آشنایی کارگزاران ترویج کشاورزی با فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد که متغیرهای میزان تسلط به زبان انگلیسی متوسط ساعات استفاده از رایانه سن و سابقه خدمت در مجموع ۵۴/۱ درصد از واریانس متغیر وابسته را تبییننمودند و در زمینه میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی متغیرهای میزان آشنایی با مهارتهای رایانه ای میزان آشنایی با مهارتهای اینترنتی و میزان تسلط به زبان انگلیسی درمجموع ۶۸/۶ درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.