سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

رویا ترکاشوند – کارشناس ارشد پرستار ی بهداشت روان مدیر گروه پرستاری عضو هیئت علمی دانش
جعفر مهدیان – دکتری برنامه ریزی آموزشی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجر
حسن پیریایی – کارشناس ارشد آمار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سیده مریم یثربی راد – کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

طلاق تنها حلال ناخوشایندی است که به زندگی مشترک زوجین به صورت خواسته پایان میدهد. طلاق یعنی احساس بازندگی در ارتباط زناشویی وفرایندی است که به صورت تدریجی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ناآگاهی ازروابط صحیح زناشویی –عدم ارضاءنیازهای عاطفی وجنسی -گسترش بی رویه شهرنشینی-ضعیف شدن اعتقادات فرهنگی –ازبین رفتن قبح طلاق –اشاعه تحصیل گرایی و استقلال طلبی درزنان –بالارفتن توقعات زندگی و…به وقوع مپیوندد. این تحقیق باهدف تعیین عوامل موثر برطلاق درشهرستان بروجردانجام گرفته است. مواد وروش ها: ابزار گردآوری داده ها، فرم ثبت اطلاعات موجود در دفاتر ثبت ازدواج وطلاق، فرم مصاحبه محقق ساخته با سوالات باز می باشد که روایی این فرم ها با توجه به منابع علمی – نوشتاری موجود انجام گرفته وروایی آن محتوایی می باشد. پایایی آن نیز از طریق آلفا کرون باخ محاسبه گردیده است . نمونه هابه تعداد ۲۰۱ زوج به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها ازروش آمار استنباطی شامل آزمونهای مجذور خی و اسپیرمن انجام spss بااستفاده از نرم افزار آماری شده است . یافته ها:نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بیکاری، سرد مزاجی، نازایی، مشکلات روانی، اعتیاد و مشکلات رفتاری با طلاق ارتباط خطی داشته و در بروز آن موثر بوده اند و متغیرهای مداخلات خانواده ها، عدم رضایت از پوشش، مشکلات اخلاقی، بیماری جسمی، تحصیلات زن، تحصیلات مرد، سطح درآمد، اختلاف سنی و سایر عوامل از طلاق مستقل بوده و در بروز آن چندان موثر نبوده اند. بیشترین عامل ایجاد طلاق، مشکلات رفتاری با ۲۲ درصد و اعتیاد با ۱۷ درصد ، و کمترین درصدها هم اختصاص به وضعیت اقتصادی با ۰ درصد، بیماری جسمی با ۱ درصد و نازایی با ۲ درصد بوده است. نتیجه گیری:با توجه به نتایج حاصل ، اصلاح الگوی رفتاری ، تشخیص اعتیاد پیش از ازدواج ، آموزش صحیح رفتارهای جنسی وکاهش میزان بیکاری و…در جامعه از جمله راههای موثر در پیشگیری از طلاق در جامعه است.