سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
محسن عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه بیرجند
نسیبه نصیری خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه بیرجند

چکیده:

شرایط اقلیمی وضعیت فرهنگی و اقتصادی مردم فعالیت کشاورزی و دامپروری و صنایع از عوامل موثر بر مصرف آب در جوامع روستایی می باشد با توجه به اهمیت موضوع کم آبی در سطح ملی و بین المللی توجه به فاکتورهای موثر بر میزان مصرف آب در بخش خانگی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد دراین راستا جهت بررسی عوامل موثر بر سرانه آب خانگی در جوامع روستایی از بین مجتمع های آبرسانی استان خراسان جنوبی با توجه به فاکتورهای جمعیت وضعیت اقلیمی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بعد مسافت مجتمع آبرسانی علی اباد لوله مجتمع آبرسانی خور، و مجتمع آبرسانی وحدت انتخاب شدند. سپس از کل روستاهای هر مجتمع تعدادی منزل که از نظر اقتصادی اجتماعی و بعدخانوار با هم متفاوت بودند انتخاب گردید ند د رنهایت اقدام به نصب کنتورهای مختلف در داخل منازل برای مصارف مختلف آب گردید قرائت کنتورها به مدت یک هفته و روزانه انجام گرفت بعد از تجزیه و تحلیل کنتورهای قرائت شده نتایج نشان داد که سرانه مصرف آب خانگی برای مجتمع های ابرسانی علی اباد لوله خور و وحدت بهترتیب معادل ۱۰۲/۱۵ ، ۹۷/۶۱ و ۱۰۰/۲۷ لیتر در شبانه روز می باشد.