سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا رستمی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی
مسعود قاسمی – کارشناس ارشد MBA

چکیده:

پژوهش حاضر برآن است که میزان نقش عوامل تاثیر گذار در افزایش استقبال از بیمه های مسئولیت شرکت بیمه اسیا را براساس تحلیل واریانس درون گروهی مشخص نماید و برای این مهم به ارزیابی نظرات نمایندگان شرکت بیمه آسیا در شهر تهران پرداخته است درابتدا با مطالعه ادبیات موضوع به شرح کوتاهی از بازاریابی و فروش پرداخته و سپس بیمه های مسئولیت بیمه آسیا معرفی شده است و درادامه عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بیمه ای و بیمه های مسئولیت مورد ارزیابی قرارگرفته است دراین تحقیق رو ش نمونه گیری تصادفی ساده به کاررفته است و حجم نمونه به دست آمده ۱۹۶ نفر بوده است برای جمع آوری داده ها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل واریانس درون گروهی و از نرم افزار های EXCEL,SPSS17 استفاده شدها ست نتایج بدست آمده نشان میدهد که از دیدنمایندگان شرکت بیمه آسیا در تهران قیمت بالاترین اهمیت را در بین عوامل متعدد بازاریابی درمورد فروش این نوع بیمه نامه ها را داشته و سایرعوامل به ترتیب اهمیت شامل سیاستها تنوع بیمه های این رشته ترویج و تبلیغافراد اعم از کارکنان نمایندگان مشتریانو سایر افارد مکان توزیع و درانتها جلوه های محیط فعالیت بودها ست.