سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهیلا تن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارباشگاه پژوهشگران جوان گرمسار، ایران
محمدصادق صبوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارباشگاه پژوهشگران جوان گرمسار، ایران
علی بدرقه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارباشگاه پژوهشگران جوان گرمسار، ایران

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی عوامل اقتصادی موثر در پذیرش کشت ارگانیک با نگاهی به توسعه پایدار توسط صیفی کاران شهرستان گرمسار بود. کشاورزی ارگانیک از مزایای ترکیبات شیمیایی مجاز و آفت کش های متناسب با شرایط استفاده می کند تابا ترکیب دانش سنتی و بومی با دانش نوین حرکت به سمت توسعه کشاورزی پایدار را تسریع بخشد.تحقیق حاضرازنوع کاربردی وازلحاظ روش تحقیق علی ارتباطی می باشد. جامعه آماری کشاورزان صیفی کار گرمسار بوده است و حجم نمونه ۷۰۲ نفر که با –استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید، ابزار تحقیق مصاحبه و پرسشنامه بود .به منظورتعیین پایایی ازضریب کرونباخ آلفااستفاده شدکه مقدار ضریب آن ۰۸٫۰ بدست آمده بود.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مبین آن بود که مولفه های میزان درآمد، توان مالی برای سرمایه گذاری و متغیرهای اقتصادی معنی دار بوده و مولفه های سن، تحصیلات، تاهل، میزان مالکیت زمین میزان کاهش استفاده از سموم باید از مدل حذف شوند.