سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی نجمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
مهدی برغانی فراهانی –
احمد سعیدی –
جعفر مقدسی –

چکیده:

عاملانسانی از مهمترین پارامترهای تخریب و یا احیای مراتع به شمارمی آید لذا مشارکت مردمی میتواند نقش مهمی را از لحاظ اجتماعی درتوسعه و عدم روند تخریب روزافزون منابع طبیعی و حفظ و احیای مراتع کشور ایفا نماید روش تحقیق پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که از طریق مصاحبه اطلاعات موردنظر از بهره برداران مراتع جمع آوری گردیده است جامعه آماری ۲۰۴۱۷ نفربهره بردار مرتع شهرستانهای اراک تفرش ساوه و شازند می باشند حجم نمونه با استفاده از روشکوکران ۳۷۷ مورد محاسبه گردید از روش نمونه گیری طبقه ای و سیستماتیک روستاها مشخص و به صورت تصادفی از بین بهره برداران آن روستاها تعداد ۳۴۸ پرسشنامه تکمیل و پس از بازبینی مورد تایید قرار گرفت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ازنرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید بررسی متغیرها از طریق آمارهای توصیفی و استنباطی از جمله فراوانی جداول توافقی آزمون مربع کای و همبستگی اسپیرمن صورت گرفت و این نتایج حاصل گردید. دربررسی تاثیر عوامل موثر برمشارکت بهره برداران متغیرهای علاقه به کار با دیگران و احساس وظیفه بیشترین رابطه معنی داری و همبستگی مثبت را به خود اختصاص داد دربررسی عوامل بازدارنده مشارکت بهره برداران شامل بی علاقگی و بی توجهی دربرنامه های مشارکتی عدم اعتماد اجبار و تحمیل عدم دخالت سهیم نکردن و عدم آگاهی بهره برداران درزمینه مشارکت براورده نشدن نیازها و انتظارات قونین و مقررات تحمیلی و عدم حمایت دولت بیشترین رابطه معنی داری با ضریب همبستگی معکوس را به خود اختصاص داده اند.