سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم کهنسال – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
محمدجواد فدائی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بسیاری از آیین نامه های لرزه ای جدید شکل پذیری را به عنوان یکی از پارامترهای اساسی طراحی درنظر میگیرند شکل پذیری توانایی یک سازه یا اعضای ان درجذب انرژی توسط تغییر شکل های پلاستیک است درتحقیق پیشرو چند نمونه اتصال دال ستون با روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار abaqus با انجام تحلیل غیرخطی مورد مطالعه پارامتریک قرارگرفتندو عومل موثر درشکل پذیری آنها مورد بررسی قرارگرفت ازمهمترین این پارامترها استفاده از ورقه های frp و شکل و نحوه قرارگیری آنها درافزایش شکل پذیری اتصال بود نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مود شکست اتصال در رفتار شکل پذیر آن می باشد که این مهم با تقویت برشی ناحیه اتصال حاصل شد.