سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید علی پور – دانشگاه آزاد بجنورد
آرش ملکیان – استادیار دانشگاه تهران
میرمسعود خیرخواه زرکش – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
سعید قره چلو – دانشجوی دکتری ژاپن

چکیده:

مسئله فرسایش و رسوب درمناطق خشک و نیمه خشک به عنوان سدومانع بزرگی درراه پیشرفت اقتصادی جوامع انسانی است و لذاسبب نگرانی شدید درمقامات اینگونه کشورها شدها ست ازمهمترین عوامل فرسایش و تولید رسوب درحوزه آبخیز ایور نوع تشکیلات زمین شناسی خصوصا دربخشهای خروجی حوزه می باشد وجود تشکیلات حساس مارنی که دربرخی مناطق بطور کامل درسطح زمین ظاهر شده اند و دربرخی نقاط نیز درمحدوده فرسایش آبراهه ای ظهور پیدا نمودها ندازدلایل وجود فرسایش طبیعی درمنطقه می باشد ازسوی دیگر جاریشدن رواناب ناشی ازرخنمونهای سنگی دربالا دست و تجمع آنها دربخش خروجی حوزه زمینه را برای تشدید فرسایش فراهم می نماید فرسایش شدید کناره از درنزدیکی روستای ایور شرایط فوق را بخوبی توجیه می نماید.