سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسین ملتفت – دکتری علوم اجتماعی
حسن مومنی – کارشناس ارشد علوم اجتماعی
سجاد بهمئی – کارشناس ارشد علوم اجتماعی

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثربرهویت دینی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دهلران می باشد این مطالعه به روش پیمایشی روی جامعه آماری ۳۴۴۵ نفر که ۱۹۷۰ آنها پسرو۱۴۷۵ نفر آن دختر هستند صورت گرفته است ابزارجمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه محقق ساخته است برایتجزیه و تحلیل داده ها از spss و از آمار توصیفی و استنباطی T دوگروه مستقل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شدهاست حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران ۳۴۵ نفرتعیین گشت باتوجه به نتایج این بررسی متغیرهای هماهنگی ارزشهای گروهی درونی کردن ارزشها و تایید دیگران بطور مستقیم برهویت دینی تاثیر می گذارند ولی متغیرهای پایگاه اقتصادی و اجتماعی و رضایت از خود تاثیرمستقیمی برهویت دین یندارند بین جنسیت و هویت دینی ارتباط معناداری وجود نداشت بین پایگاه اقتصادی اجتماعی با هویت دینی دانش آموزان بصورت منفی همبستگی دیده شد.