سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منیره کلاسنگیانی – مرکز علمی کاربردی بازرگانی گلستان
حمیدرضا فیندرسکی – دانشگاه الزهرا
مجتبی بالو – مرکز علمی کاربردی بازرگانی گلستان

چکیده:

هدف کلی این پژوهش که با روش توصیفی همبستگی انجام شده است بررسی عوامل موثربرنیات کارافرینانه دانشجویان دانشگاه گلستان می باشد جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دانشگاه گلستان تشکیل دادند که تعداد ۱۲۶ نفر ازآنها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند داده های موردنظر ازطریق پرسشنامه جمع آوری گردید روایی ابزار با استفاده ازپانل متخصصان تعیین و پایایی آن به وسیله محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد قبول واقع شد که برای کلیه بخشها بالاتر از۰/۷ محاسبه شد نتایج ماتریس همبستگی حاکی ازوجود رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای مستقل نگرش نسبت به کارافرینی هنجارهای جامعه و باوربه خود کارامدی بود همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین هریک از متغیرهای مستقل نگرش نسبت به کارافرینی باور به خودکارامدی با نیت کارافرینانه به دست آمد.