سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی نورسینا – دانشگاه آزاد اسلامی نراق
فرهاد خاتمی –
علیرضا عبدی کوسالاری – مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ساوه

چکیده:

هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثربرمیزان صادرات کارخانجات صنعتی کوچک ومتوسط دراستان اصفهان می باشد جهت تحقق این هدف با طرح هفت فرضیه اصلی تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است روش تحقیق ازنوع همبستگی است داده های این تحقیق با نظرسنجی ازمدیران ارشد کارخانجات صنعتی فعال درشهرکهای صنعتی استان اصفهان می باشند که صادرات انجام داده اند یا میدهند ازطریق پرسشنامه جمع آوری شده است حجم نمونه با استفاده ازفرمول انتساب متناسب به تعداد۱۶۴ کارخانه کوچک و متوسط دراستان اصفهان تعیین میشود جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات ازروشهای کتابخانه ای پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی پرسشنامه برابربا ۰/۸۹۵ بدست آمد. فرضیات و سوالات تحقیق با استفاده از ازمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرارگرفتند و تمامی این فرضیات درسطح اطمینان ۹۵درصد مورد تایید قرارگرفتند.