سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدی – دانشجوی کارشناسی اصلاح نباتات
مجید رهنما – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان
سعید ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
اکبر دشتی اقجه –

چکیده:

این مطالعه جهت شناخت وضع موجود و ارایه راهکارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی دراستان اصفهان انجام گردیده است و بدلیل وسعت زیاد و ناهمگن منطقه از روش نمونه گیری خوشه ای جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد جامعه آماری را کشاوزان کاربران و مالکان ماشین ها تشکیل میدهند به منظور وزن دادن به شاخصهایمکانیزاسیون و تعیین ضریب توسعه مکانیزاسیون ازروش تصمیم گیری چندشاخه استفاده شد نتایج این تحقیق نشان میدهد که سطح مکانیزاسیون درمقایسه با کشورهیا پیشرفته بسیار پایین است درجه مکانیزاسیون درعملیات خاک ورزی اولیه ثانویه و تسطیح درحد مطلوبی حدود ۸۵درصد و دربقیه فرایندها مثل عملیات کاشت داشت و برداشت به ترتیب با درصد مکانیزاسیون ۱۷/۵ ۲۴/۶ و۱۲ درصد درسطح نسبتا پایینی قرار دارد از سوی دیگر وضعیت کیفی مکانیزاسیون استان ازجمله کیفیت ادوات دنباله بند مهارت کاربران نسبت به برخی از استان ها مانند خراسان جنوبی در سطح مطلوبی قرار دارد