سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی کرباسیون – استاددانشگاه شهرکرد
فاطمه شهیدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
سیدعلیرضا لقمانیان – کارشناس مهندس ی اب

چکیده:

باعنایت به اینکه سیستم آبیاری تحت فشارمانند هرفناوری دیگرممکن است مسائل و مشکلاتی برای بهره برداران بوجود آورد که سبب رها کردن و استفاده ناکارآمد ازاین سیستم شود لذا پژوهش حاضر با بررسی سازه های موثردرنگرش باغداران شهرستان سمیرم پیرامون توسعه و استفاده بهینه ازسیستم آبیاری قطره ای به بررسی مشکلات و موانع موجود پیش روی اجرا و بهره برداری ازسیستمهای آبیاری قطره ای و ارایه راه حل مناسب برای افزایش مشارکت کشاورزان درراه اندازی کاربرد و مراقبت ازسیستم های آبیاری قطره ای و به تبع آن افزایش بازده اقتصادی پرداخت بخشهای اجتماعی و اقتصادی به روش توصیفی همبستگی انجام گردید جامعه آماری این تحقیق ۵۰نفرازباغداران منطقه سمیرم بودند که ازسیستم هایآبیاری قطره ای استفاده می کنند و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و تحلیل نتایج به کمک نرم افزار SPSS انجام پذیرفت نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین بعضی ازفرضیه ها پیرامون بخشهای فنی اجتماعی اقتصادی و کارامدی اموزشهای جهادکشاورزی وجود دارد.