سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طلعت دادوند – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی
سیروس قنبری – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

قاچاق یک تجارت غیرقانونی پدیده ایست چندبعدی که دراقتصاد هرکشوری وجود دارد ولی این پدیده درکشورهایی که دارای اقتصادضعیفی هستند بیشتر مشاهده میشود هدف قاچاق سودآوری بشتر برای صاحبان آن است با توجه به این مطلب که مناطق مرزی ازاهمیت ویژه ای برخورداند و مهمترین راه برای ورود قاچاق به کشورها هستند باید توجه خاصی به مرزهای کشور مبذول داشت زیرا قاچاق نه تنها درمناطق مرزی بلکه درتمام اقتصاد یک کشور تاثیر گذار است شناخت عوامل که درامرامنیت دخیل اند بسیار مهم است که بهعوامل اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی بخش پذیر است که به نظر مهمترین عامل همانا عامل اقتصادی است هدف ازاین مقاله بررسی عوامل موثربرپدیده قاچاق درمناطق مرزی و راه های کاهش و جلوگیری از آنجام آن است روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده و سعی درتبیین و بررسی عوامل موثر برقاچاق درشهرهای مرزی دارد.