سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهرامی – نراق دانشگاه آزاد اسلامی نراق
سلماز مرتاضی –

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناخت و تبیین عوامل موثربرفرارمالیاتی دراداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ با روش تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی انجام گرفته است این تحقیق بین ۱۰۱ نفرمودی مالیاتی و تعداد۱۴نفرکارمنددرسطح اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ازطریق پرسشنامه ای با تعداد۲۱سوال براساس مقیاس لیکرت با استفاده ازروش نمونه گیری طبقه ای و توسط فرمول تعیین حجم نمونه کوکران مورد ارزیابی قرارگرفت فرضیه این پژوهش به شرح زیرمی باشد عدم وجود قوانین صریح و مشخص و شفاف نبودن این قوانین برای مودیان بزرگ مالیاتی درفرارمالیاتی آنان موثر است فرایند رسیدگی به پرونده هایم الیاتی و نحوه پرداخت درفرار مالیاتی مودیان بزرگ موثر است که هردو فرضیه با استفاده از ازمون t تکنمونه وازمون فریدمن به اثبات رسیدند درقسمت پایانی تحقیق باتوجه به یافته های حاصل ازازمون ها پیشنهادها و راهکارهایی جهت کاهش فرار مالیاتی ارایه گردید.