سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عصمت السادات طاهری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
سیدعبدالله ابراهیم زاده –
سیده زهرا خوشابی –

چکیده:

ازدیرباز فرایند کارافرینی به عنوان یکی از مولفه های مهم درتوسعه کشورها برایدستیابی به اهداف و مقاصد تعیین شده مورد توجه بوده است بنابرنظراندیشمندان درجوامع لازم است که انقلاب کارافرینی رخ دهد و این انقلاب باید درصنایع مختلف نمود داشته باشد دراین میان صنایع دستی به عنوان یکی از منابع بالقوه اقتصادی کشور دراولویت این برنامه ها قرار دارددرراستای توجه و اهمیت دادن به متغیر کارافرینی و کارافرینان بعنوان موتور رشد و توسعه سازمان ها و جوامع بطور کل و استان مازندران بصورتی خاص به عنوان قطب گردشگری و منطقه بالقوه درپرورش صنایع دستی تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثربرفرایند کارافرینی مستقل صنایع دستی درسطح استان مازندران صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق حاضر ۱۰۰ کارآفرینی درزمینه صنایع دستی مطابق با تعریف دیده بان جهانی کارافرینی بوده اند که تعداد ۳۳ نفر بعنوان نمونه انتخاب سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه با اجزا استاندارد و ضریب پایایی ۴درصد به ازمون فرضیات چهارگانه پرداخته شده است.