سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی مقصودپور –

چکیده:

به منظوربرنامه ریزی هرچه بهتر جهت افزایش درامدهایمالیاتی شناخت عوامل موثربرظرفیت مالیاتی و چگونگی اثرگذاری هرکدام از این عوامل ضرورتی اجتناب ناپذیر میب اشد برای این منظور دراین مقاله تلاش شده است تا با ارایه تعریفی مشخص ازظرفیت مالیاتی عوامل اثرگذار برآن از ابعاد مختلف مورد بررسی قرارگیرد پس ازمرور ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده درسطح بین المللی و داخلی عواملی که باتوجه به مبانی نظری برظرفیت مالیاتی موثر مب باشد درچارچوب یک مدل لگاریتمی براساس اطلاعات سری زمانی ۱۳۸۶-۶۶ با استفاده ازنرم افزار Microfit وروش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده تخمین زده شده است نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای ارزش افزوده بخش های صنعت خدمات معدن و نرخ باسوادی بیشترین کشش مالیاتی را دارا بودند. همچنین براورد الگوی تصحح خطای نشان میدهد که مدلدرکوتاه مدت با عدم تعادل روبروست اما دربلندمدت میل به تعادل دارد و درهردوره حدود ۳۴ درصد ازعدم تعادل دوره قبل تعدیل می شود.