سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی گودرزی سروش – مدرس معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات همدان
امین بهلکه زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

این مقاله به بررسی نقش مکان و فرایندهای هویت با استفاده از مدل breakwell به عنوا چارچوب اصلی تحقیق می پردازد این مدل حاکی از آن است که چهاراصل اساسی از هویت وجود دارد تداوم عزت نفس خودبسندگی و تمایز دراین تحقیق از این چهار اصل برای بررسی عوامل موثر برشکل گیری هویت درمساکن تراکمه استفاده شده است که تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی را در شکل گیری این مساکن و ایجاد الگوی سازمان دهنده که نقش مهمی در شک لدادن با ساخت و سازهای بعدی این اقوام و ایجاد هویت داشته را بررسی می کند با بررسی مساکن اولیه ترکمنها و نحوه سازماندهی فضاهای زندگی آنها اهمیت ویژگیهای اجتماعی و سلسله مراتب موجود دراین ساختار در بوجود آوردن الگوی سازمان دهی فضاها به طور شاخصی مشاهده می شود. نحوه معیشت زندگی مشارکتی و تعاونی در بین افراد خانواده ارزشها و آداب و رسوم سلسله مراتب اجتماعی از فرد تا ایل و درکل شیوه زندگی ترکمنها و پایداری نسبی این فرهنگ درطول ادوار گذشته درشکل گیری این سازماندهی تاثیر مستقیم داشته و چارچوب نظری این الگوی از ساخت و ساز مساکن ترکمن را در دوره های مختلف شکل داده است.