سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا رضایی – استادیار دانشگاه یزد
هادی ویسی – استادیار دانشگاه پیام نور
هژیر شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ازدیرباز شهرها به عنوان کانون مراکز فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب می آیند اما نوع فعالیت های اقتصادی درهر منطقه متاثر از عوامل مختلف محیط یو انسانی هستند مناطق مرزی دربسیاری از کشورها به ویژه درکشورهایی که دارای دیدگاه اقتصادی کنترل شده و دولتی هستند مستعد شکل گیری اقتصادغیررسمی و پنهان درمبادلات تجاری می باشند مهمترین بخش اقتصاد غیررسمی درشهرهای مناطق مرزی قاچاق است قاچاق درحقیقت نشانگر بی نظیمی اجتماعی و عدم حاکمیت قانون و قانون یذیری درمناطق مرزی است این پژوهش هب دنبال بررسی عوامل و زمینه های موثربرشکل گیری اقتصادشهری متکی برقاچاق درشهرهای مرزی است بدلیل کلی بودن موضوع و به منظور قابلیت اجرایی تحقیق منطقه موردم طالعه تحقیق شهرستان سردشت دراستان اذربایجان غربی انتخاب شده است.