سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رجب علی اللهیاراحمدی – دانشگاه پیام نور استان مازندران مرکز بابل

چکیده:

دغدغه تنزل روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات درجامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد شاید بتوان به تعبیری گفت که تولد جامعه شناسی معلول نگرانی از روند رو به تنزل روابط اجتماعی درنتیجه صنعتی شدن و آغاز مدرنیست است شارع پور ۱۳۸۰ سرمایه اجتماعی یک مفهوم بین رشته است که درمقایسه با سرمایه انسانی و اقتصادی معنا می یابد درسالهای اخیر درحوزه های گوناگون علوم اجتماعی اقتصادی و سیاسی مطرح شده است اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال ۱۹۱۶ درمقاله توسط هاانی فان مربی جوان اصلاح طلب اجتماعی از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد اما نخستین بار دراثر کلاسیک جین جاکوبز ۱۹۶۱ مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی بکاررفته است الوانی و نقوی ۱۳۸۱ تعاریفی و نظراتی که صاحبنظران سرماهی اجتماعی ارایه کرده اند به اختصار به چند مورد اشاره میشود کلمن برای توصیف سرمایه اجتماعی از نقش کارکرد آن کمک گرفت وتعریف کارکردی از سرمایه اجتماعی ارایه داد. براین اساس سرمایه اجتماعی شکل واحدی نیست بلکه انواع چیزهای گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنشهای معین فردی را که درون ساختار هستندرا تحمیل می کند