سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
ندا گریوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
روزبه قدس مفیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رفتارخرید ناگهانی یک راز دردنیای بازاریابی است موضوعی که پژوهشهای بازاریابی اینکه دراغاز این راهند Kongakaradecha, 2012( این بحث دارای وجهه متفاوتی است ازجمله این که چرا افراد به این نوع خریدمی پردازند چه اقشار و طبقاتی از جامعه درمعرض این نوع خرید قرار دارند ؟ هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بررفتاری خرید تفننی برنامه ریزی نشده مشتریانفروشگاه های زنجیره ای رفاه ا ستان آذربایجان شرقی است جامعهمورد مطالعاتی شامل مشتریان پنج شعبه فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان آذربایجان شرقی می باشند درتهیه داده ها از طریق تحقیقات میدانی با استفاده از پرسشنامه بین ۳۸۴ نفربصورت تصادفی ساده دردوره زمانی ۹۰۸۹ صورت گرفته شده است برای تجزیه و تحلیل و بررسی مدل مفهومی تحقیق از روش آمارتوصیفی و استنباطی و با نرم افزار sPSs استفاده شده است.