سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

باب اله حیاتی – دانشیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تبریز
مجید تقی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
رسول محمدرضایی – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

رمز موفقیت سازمان های برتر ارایه دهنده خدمات از جمله شهرداری ها را میتوان درمشتری مداری و درنتیجه توجه به کیفیت خدمات ارایه شده درراستای توسعه پایدار شهری جستجو کرد اطلاعات مربوط به نیازها اولویت ها انتظارات و ترجیحات مشتری مهمترین ورودی سیستم و موجد بقا و توسعه این گونه سازمان هاست امروزه پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های معضلات زیست محیطی آنها موجودیت فضاهای سبز و پارک ها و گسترش آنها را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده است دراین راستا هدف تحقیق بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان از پنج پارک انتخاب شده بصورتتصادفی شهر تبریز ائل گلی، شمس، منظریه مشروطه و بانوان و تعیین عوامل موثر بر آن است آمار و اطلاعات لازم از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از ۵۱۶ مراجعه کننده به پارکهای فوق جمع آوری گردید ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه ها ۰/۹۵ نشان از پایایی و قابلیت اعتماد بالای سوالات طراحی شده درپرسشنامه دارد رضایتمندی افراد از ابعاد پنجگانه مدل کیفیت خدمات بعدملموس پاسخگویی قابلیت اعتماد اطمینان خاطر و همدلی با ۴۶ گویه در قالب طیف لیکرت در پنج طبقه از کاملا راضی تا کاملا ناراضی سنجیده شد.