سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مسعود رستمی – دانشجوی ارشد میدریتبازرگانی داخلی
افشین رستمی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
رضا بیابانی بدربانی – دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

امروزه جذب وحفظ مشتریان کلید موفقیت تجاری دربانکها محسوب میشود با افزایش جذب مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می رود بنابراین با برنامه ریزی و اتخاذاستراتژیهای مناسب جهت جذب مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها میتوانند منافع بلندمدت خود را تضمین نمایند این تحقیق ازنوع توصیفی پیمایشی و ازنظر هدف از روش کاربردی استفاده نمودیم با استفاده ازپرسشنامه استاندارد اقدام به جمع آوری داده ها نمودیم و تعداد ۶۷ نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند روش نمونه گیری دراین پژوهش بصورت تصادفی طبقه ای می باشد و روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و همچنین کارشناسان خبره بانک تایید شده است و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر با ۰/۷۸۲ می باشد که با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه گردیده است همچنین روش تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش دردو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.