سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید عموزادخلیلی – مدرس دانشگاه پیام نورمازندران

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی وضعیت کارافرینی سازمانی مرکز اموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی سمنان بودها ست روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدرسین مرکز اموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی سمنان با حداقل ۴سال سابقه تدریس م یباشند که درمجموع مشتمل بر۸۰نفر بوده است حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران ۶۵ براورد گردید که ازاین تعداد ۶۰پرسشنامه برگشت داده شد ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها پرسشنامه ای استاندارد کارافرینی سازمانی کوراتکو و موریس ۲۰۰۲ بودها ست پایایی این ابزار با استفاده ازازمون ضریب الفای کرونباخ ۰/۸۶ براورد گردیدهاست تحلیل یافته هایتحلیل نشان میدهد که ازمولفه های کارافرینی سازمانی مولفه ی اختیارات کاری بیشترین و مولفه مرزهای سازمانی کمترین امتیاز را کسب کرده اند.