سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد ویسیان – دانشجویان کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
صادق زمانی –
محمد عین شاهی –

چکیده:

امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای بشر و یکی ازعوامل مهم جهت ادامه زندگی است احساس امنیت موجب بالا رفتن آسایش و توسعه پایدار می شود وابستگی متقابل میان امنیت و توسعه اجتناب ناپذیر است ایجاد امنیت زمینهساز توسعه درهمه ابعاد انسانی است و خود نیز از آن تاثیر می پذیرد تحقق و استقرار و ایجاد امنیت دراستان کردستان مستلزم تامل نهادهای ذیربط و مدیریت منابع انسانی است هف این تحقیق بررسی عوامل موثربرتوسعه امنیت پایدار دراستان کردستان است دراین راستا با شناسایی تهدیدها آسیب شناسی ظرفیت سنجی و ارایه الگوی متناسب با منطقه عواملی هستند که توجه به آنها منجر به استقرار امنیت دراستان کردستان می شود روش تحقیق دراین بررسی توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و اسنادی است.