سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آیدا اکبری فر – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین ایران
سعید صحت – دانشیاردانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ایران

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی عوامل موثربرتعهد به برند می باشد که شامل متغیرهای وفاداری به برند تصویربرند و عشق به برند می باشد تحقیق ازنوع هدف کاربردی و ازنظر روش گرداوری اطلاعات پیمایشی است جامعه اماری تحقیق شامل مشتریان شرکت های بیمه خصوصی وابسته به بانکها درتهران می باشد که باتوجه به اینکه حجم جامعه اماری بسیارزیادب وده و همگی دردسترس محقق نبودند ازجامعه موردنظر نمونه گیری به عمل آمد برای نمونه گیری ازروش نمونه گیری تصادفی دردسترس استفاده گردید حجم نمونه بااستفاده ازفرمول کوکران بدست آمده و تعداد ۳۸۴ نفر ازمشتریان به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شدند ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ازپرسشنامه استاندارد ساجتوس و همکاران ۲۰۱۵ استفاده گردید داده های جمع اوری شده ازپرسشنامه ها بااستفاده ازتکنیک معادلات ساختاری موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار لیزرل استفاده گردید نتایج حاصل ازبررسی فرضیات تحقیق نشان داد که متغیرهای وفاداری به برند تصویر برند و عشق به برند برتعهد بربرند تاثیر دارند متغیر تصویر برند برعشق به برند و تصویر برند برروی وفاداری به برند تاثیر دارد