سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدعلی نبوی چاشمی – استادیار دانشگاه آزادبابل
اصغر جهانی بهنمیری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
مظفر مهدی پور – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

این مطالعه به بررسی عوامل موثربرتجهیز منابع برحسب اهمیت و اولویت درشعب بانک ملی استان مازندران می پردازد تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی است جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کلیه مدیران شعب بانک ملی استان مازندران ۱۱۹ نفر میب اشد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد روایی محتوایی پرسشنامه از نظر اساتید وکارشناسان مثبت ارزیابی گردید پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان ۰/۸۵ محاسبه شد با استفاده از آمار توصیفی اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند نتایج به دست امده ازا ین تحقیق نشان داد که تمامی پنج عامل درنظر گرفته شده درتحقیق برتجهیز منابع درشعب بانک ملی بیش از حدمتوسط تاثیر گذار بودند.