سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا گشایشی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

دراین مطالعه نرخ تبخیر آب برای رژیم های جریان مختلف که به صورت ازمایشگاهی مورد مطالعه قرارگرفته اند را بررسی می کند آزمایشهای گوناگونی برای اندازه گیری میزان اثر گذاری عوامل و پارامترهای مختلف برنرخ تبخیر آب انجام شده اند که این اندازه گیری ها بردامنه وسیعی از Gr/Re² با سرعت های باد متفاوت صورت پذیرفته اند بررسی ها نشان داده که نرخ تبخیر به شدت به رژیم های جریان Gr/Re² وابسته می باشد رابطه تجربی جدیدی برپایه اندازه گیری های تجربی برای نرخ تبخیر آب درهوای متحرک بدست آمد با مقایسه نرخ تبخیر آب از سطح آزاد آب و سطح مرطوب شده این نتیجه بدست آمدکه برای سرعتهایباد کم نرخ تبخیر از سطح مرطوب شده بیشتر از سطح آزاد آب می باشد و برای سرعتهای بالای باد برعکس میب اشد.