سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناصرعلی یداله زاده طبری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بابل
محمد رحمانی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

دراجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی کشورازمرحل تصمیم طراحی تصویب و اجرا اعم ازانتخاب پیمانکارو مشاور درنهایت بهره برداری طرح مشکلات فراوانی پیش روی مجریان طرح پیمانکاران مشاوران و بهره برداران یعنی سه راس مثلث سازندگی کشور قرار دارد برایند همه این معضلات درطولانی شدن اجرای پروژه ها و بعضا نیمه کاره ماندن آنها مشهود بوده تا جایی که اهم اکنون با تعدادبیشماری پروژه نیمه کاره و یا پروژه هایی که توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند مواجه هستیم پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثربرتاخیر دراجرای طرح های عمرانی دربرنامه پنج ساله چهارم توسعه دردستگاه های اجرایی دراستان مازندران انجام پذیرفت روش تحقیق دراین مطالعه توصیفی پیمایشی و ازنظر هدف نیز کاربردی است جامعه اماری این پژوهش کلیه مدیران معاونین و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان که ازاعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان برخوردار بوده اند شامل سی و نه دستگاه اجرایی و یکصدوهفتادنفر سی ونه مدیر سی و نه معاون نودودو کارشناس ازدستگاه های ی اجرایی سطح استان می باشند.