سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی جمشیدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
رسول محمدرضائی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
جواد رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احسان سپهوند – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل موثر بربکارگیری ماشین آلات کشاورزی توسط کشاورزان شهرستان کبودرآهنگ بوده است بدینمنظور از مدل لوجیت استفاده شده است داده ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق داده های مقطع زمانی مربوط به ۱۱۵ بهره بردار کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ درسال ۱۳۸۸ می باشد نتایج توصیفی بیانگر آن است که ۳۲ درصد کشاورزان به دلیل نبود سرمایه کافی تمایلی برای بکارگیری ماشین الات جدید درمزارع خودندارند همچنین نتایج تحلیل الگوی لوجیت نشان داد که متغیرهای سن سطح تحصیلات دریافت وامدرآمد درهرهکتار سطح زیرکشت نبود سرمایهکافی و نوع مالکیت زمین از عوامل موثر برای بکارگیری ماشین آلات جدید از سوی کشاورزان بودند که از بین این متغیرها سن و نبود سرمایه کافی اثرمعناداری منفی و بقیه متغیرها اثرمعنادار مثبت داشتند