سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلال اسماعیلی – دانشجویان کارشناسی ارشد توسعه روستایی
سهیلا قربان زاده –
محمدکریم معتمد – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی راهکارهای بهبود اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی انجام شده است برای انجام این تحقیق از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه ای استفاده شده است تعداد نمونه های مورد مطالعه ۹۶ نفر بودهاست نمونه ها با استفاده اهز روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانش آموختگان ۹ گرایش رشته های موجود کشاورزی درشهرستان همدان انتخاب گردید سوالات پرسشنامه بصورت دسته بندی شده و منظم در۵ گروه عامل دولت، عامل بازار کار عامل دانش آموختگان، عامل دانشگاه وعامل جامعه و مردم طبقه بندی گردید نتایج پژوهش نشان داد برمبنای محاسبه میانگین رتبه ای عامل دولت دربین مجموعه عوامل بیشترین تاثیر را داشت به دنبال آن به ترتیب عوامل مربوط به دانش آموختگان عامل بازار کار و عام لدانشگاه و دراخر نیز عامل مربوط به جامعه و مردم بربهبود اشتغال دانش آموختگان کشاورزی موثر بوده است.