سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجوی دکتری جنگلداری
محمدرضا پورمجیدیان – دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمد حسینی نصر – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدانور حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

زراعت زیراشکوب جنگل یکی از علل تخریب جنگلهای زاگرس میباشد و دربیش از ۸۰۰۰۰۰ هکتار ازجنگل های زاگرس این پدیده اتفاق می افتد با توجه به شرایط توپوگرافی جنگلهای زاگرس این امر سبب فراهم کردن بسترفرسایش دراین جنگلها شده است و ازطرفی با گذشت زمان مساحت قطعات زراعت زیراشکوب جنگل افزایش یافته و پوشش درختی موجوددرعرصه حذف خواهد شد و این امر چیزی جز نابودی این جنگلها را در برنخواهد داشت جهت بررسی وضعیت عوامل موثر برتخری و زراعت زیراشکوی جنگل درزاگرس شمالی استان کردستان سامان روستای بوالحسن واقع دردل جنگل درشهرستان بانه دراستان کردستان انتخاب شد آماربرداری به روش صددرصد صورت گرفت با گردش درسامانه عرفی روستا تمام قطعات زراعت زیراشکوب با استفاده از GPS پیمایش شد و مساحت شیب و جهت جغرافیایی تمام قطعات ثبت شد آنالیز داده ها با نرم افزار sPSS16 صورت گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که حداقل مساحت قطعات تغییر کاربری داده شده ۰/۰۲ هکتار بوده است و اگردرجنگل زمین های با مساحت بیشتر از مقدار و دارای شرایط کشاورزی شیب و غیره وجود داشته باشد به زمین زراعی تبدیل می شوند.