سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدشفیعی –
زهره اسماعیلیان اردستانی –

چکیده:

دانش به عنوان منبعی برای بقا و شرط موفقیت سازمان ها به شمار میرود برای بهره برداری از ارزش بالای دانش راه حلهایی ارایه شده است درعصرکنونیمدیریت دانش به عنوان رویکردی نوین برای بهره برداری و توسعه دارایی های غیرملموس سازمان معرفی میشود مدیریت دانش دررویارویی با تغییرات ناپایدار محیطی دنیای کسب و کارتطبیق بقا و شایستگی های مورد نیاز را برای سازمان ها فراهم می آورد مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها ابزار ساختار و غیره با قصد افزایش نوسازی اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها کمک م یکند تا اطلاعات و مهارتهای مهم راکه به عنوان حافظه سازمانی محسوب میشود و بطور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارندشناسایی انتاخب سازماندهی و منتشر نمایند این امر مدیریت سازمان ها را برای حل مسائل یادگیری برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا بصورت کارا و موثر قادر می سازد هدف مقاله حاضر نیزبرآن است که به بررسی عوامل موثربراستقرار موفقیت امیز مدیریت دانش درسازمان ها بپردازد.