سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید کهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی اشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

صدمات مکانیکی درمحصولات کشاورزی پدیده ای است که شرایط را برای ایجاد ضایعات فراهم می سازد براین اساس شناسایی شرایط و عواملی که بروقوع صدمات مکانیکی درمحصولات کشاورزی موثرند نهایتا به کاهش ضایعات دراین بخش منجر خواهد شد طی فرایند تبدیل شلتوک نیروهای مختلفی به دانه برنج وارد میشوند که می توانند موجب شکستگی آن گردند با استفاده ازخواص مکانیکی شلتوک میتوان میزان این شکستگی را پیش بینی کرد درفرایند خشک کردن دانه افزایش استحکام دانه باعث کاهش ضایعات دانه می شود دراین تحقیق استحکام فشاری دانه دردو رقم متداول شلتوک هاشمی و علی کاظمی دردو سطح محتوی رطوبتی دانه ۸و۱۲%w.b تحت زوایای مختلف بین نیروی وارده و امتداد سطح قرارگیری دانه ۱۵و۳۰و۴۵و۶۰و۷۵و۹۰درجه دردو موقعیت قرارگیری دانه برروی سطح درامتداد سطح شیبدار و درامتداد عمود برآن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت