سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

قاسم قنبری – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی
حجت مهکویی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی

چکیده:

بطورکلی سرزمین کشورها با تقسیم بندی ها و جداره بندی ها مشخص شده اند مرزها گاه براساس تصورانسان ها به وجود آمده اندو زمانی براساس شرایط طبیعی بههرحال می توان گفت بیشتر مرزبندها واقعیت جغرافیایی غیرقابل بحثی دارند مرزهای یک ناحیه کاملا قرار دادی بوده و اغلب با توجه به عواملی چون سلسله مراتب شبکه ارتباطی تعیین می شوند دراینجا ناحیه دارای کانون یا مرکز به مفهوم جغرافیایی آن نبوده بلکه کانون یا مرکز ناحیه با توجه به عناصری چون دبیرستان درمانگاه و … که نقش مرکزی داشته و به عنوان عناصر شاخصناحیه شناخته میشوند تعیین میشود به این معنی که این عنصر شاخص الزاما درمرکز جغرافیایی ناحیه قرارنگرفته بلکه به دلیل محدودیت اراضی مناسب و عوامل دیگری همچون شبکه دسترسی ها و … ممکن است دربخشهای دیگر ناحیه قرارگیرند به عبارت دیگر دریک ناحیه مرکزیت الزاما جغرافیایی نبوده بلکه کارکردی است مرزهای درون کشوری با هدف تعیین محدوده مسئولیت های قانونی برای ارائه خدمات عمومی جمع آوری مالیات و … مشخص می شوند.