سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال محمدی – کارشناس ارشد حسابداری
رقیه نیازی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق حاضرشناسایی عوامل موثربراجرای کنترل های داخلی مدیریت دردستگاه های دولتی ازدیدگاه کارشناسان اداری و مالی است برای انجام این کار با مراجعه به منابع علمی مربوط پرسشنامه ای طراحی شد و با استفاده ازا ین پرسشنامه داده های مربوط به عوامل موثر براجرای کنترلهای داخلی مدیریت دردستگاه های دولتی ازدیدگاه کارشناسان اداری و مالی است برای انجام این کار با مراجعه به منابع علمی مربوط پرسشنامه ای طراحی شد و با استفاده از این پرسشنامه داده های مربوط به عوامل موثر براجرای کنترل های داخلی مدیریت از نظر کارشناسان اداری و مالی دستگاه های دولتیبعنوان نمونه جمع آوری گردید تجزیه وتحلیل آماری داده ها براساس آزمون دو جمله ای فریدمن و آزمون T یک نمونه ای نشان میدهد که وجود سیستم اطلاعاتی مناسب به کارگیری مدیران متخصص وماهر استقرار استانداردهای مناسب و ارتقا سطح اگاهی و مشارکت کارکنان از جمله عوامل موثر براجرای کنترل های داخلی مدیریت است.