سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیومرث زرافشانی – دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
عادل سلیمانی – کارشناس ارشد مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

دروس تکمیلی کارورزی درشاخه کاردانش و کارآموزی درشاخه فنی حرفه ای نقش بسیار مهمی دراشتغال دانش آموختگان مقطع متوسط کشاورزی دارند لذا هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر براثربخشی عملیات کارورزی درهنرستان کشاورزی استان کرمانشاه از دیدگاه مدیران و معاونین فنی است این تحقیق از نوع مطالعات کیفی است که به روش دلفی انجام شد و درآن از نظات ۸ مدیر و معاونین فنی خبره ی هنرستانهای کشاورزی در شهرستانهای کرمانشاه روانسر سنقر و اسلام آباد بهره گرفته شد مطالعه درسه دوره انجام گردید دردور سوم به دلیل اشباع نظرهای رسیده و توافق شرکت کنندگان عوامل موثر براثربخشی عملیات کارورزی شناسایی شدند پس از خلاصه سازی و ادغام نظرات مشابه عوامل موثربراثربخشی عملیات کارورزی در۵ بخش عوامل آموزشی فنی انگیزشی مالی و مدیریتی دسته بندی شدند درنهایت راهکارهایی برای عملیاتی نمودن این نظرات ارایه گردید.