سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید محمدزاده – گروه علوم اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان ایلام
احمد بازیار – گروه علوم سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان ایلام
فاطمه بازدار – کارشناسی ارشد روان شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور استان ایلام
موسی علی محمدی – کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده:

مقدمه: بسیاری از صاحبنظران مسائل کجرفتاری بر این عقیده اند که وندالیسم چون بسیاری از رفتارهای نزند معلول علت واحدی نیست. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی دلایل انجام برخی رفتارهای نژند اجتماعی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ایلام و ارائه راهکارهایی در جهت رفع این معضل اجتماعی است. روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ایلام تشکیل می دهند. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش نشان می دهد که بین سابقه درگیری و نزاع و بروز رفتارهای وندالیستی رابطه وجود دارد و فرضیه تأیید می شود. تحلیل حاصل از رابطه بین گرایش افراد نسبت به رفتارهای وندالیستی و ارتباط با گروه همسالان بیانگر وجود رابطه ای مثبت و معنادار بین این دو متغیر است. میزان ضریب پیرسون (۰/۰۰۸) و سطح معنی داری (sig=0/939) حاکی از آن است که بین گرایش افراد نسبت به رفتارهای وندالیستی و نظارت خانوادگی رابطه وجود ندارد. بنابراین فرضیه تأیید نمی شود. همچنین این حالت برای وجود رابطه بین دو متغیر بروز رفتارهای وندالیستی و تأثیرپذیری از گروه صادق بوده و فرضیه مورد نظر تأیید نمی شود. در تحلیل و بررسی فرضیات پژوهش با اطمینان ۹۹ درصد می توان اظهار داشت بین گرایش افراد به رفتارهای وندالیستی و گسیختگی و آشفتگی خانواده رابطه وجود دارد و فرضیه تأیید می شود. همچنین بین گرایش افراد نسبت به رفتارهای وندالیستی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده رابطه وجود دارد و فرضیه تأیید می شود. با توجه به میزان ضریب پیرسون (۰/۴۳۲) و سطح معنی داری (sig=0/286)، بین گرایش افراد نسبت به رفتارهای وندالیستی و استفاده از رسانه ها رابطه وجود ندارد و فرضیه تأیید نمی شود.