سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمود محمودی – دکتری اقتصاد رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
غلامرضا زمردیان – دکتری مدیریت مالی
مرتضی آقایی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

منابع درآمد پایدار عنصر و حلفه مفقوده ای است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تاثیر منفی قرار میدهد و این مدیریت را از برنامهریزی حتی میان مدت خلع سلاح خواهدکرد هدف پژوهش ارایه مدلی از عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران می باشند روش نمونه گیری طبق روش نمونه گیری کوکران برای صفات کیفی و لحاظ نمونه گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه از جامعه آماری تحقیق معاونان مالی مناطق ۲۲ گانه و روسا وکارشناسان اداره درامد مناطق ۲۲ گانه وکارشناسان نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری تهران شدها ست و تعداد پرسشنامه های دریافتی قابل استفاده ۹۱ عدد بوده است روش پژوهش قیاسی استقرایی می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است حسب نیاز مصاحبه نیز صورت گرفته است و مقیاس سنجش داده ها طیف لیکرت بودها ست دراین مقاله سعی برآن است که از چهارمولفه اصلی با عناوین افزایش نرخ عوارض برارزش زمین شیوه های تامین مالی و پولی به عنوان یک منبع دریافتی شهرداری با این رویکرد که میتوان مبدل به یک درآمد غیرمستقیم گردد. کمکهای دولت به شهرداری و نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری به عنوان چهارعامل موثر در تحصیل درآمدهای پایدارشهرداری تهران بهره برده و به بررسی امکان دستیابی به حداکثر اثربخشی و کارایی عوامل فوق پردخته و به شناسایی اولویت وداشتن بیشترین تاثیر این عوامل بردرآمدهای پایدارشهرداری تهران می پردازیم و آنها را مورد تحلیل قرار میدهیم.