سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد رضایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات ، دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران
حمید رضا شهریاری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

میزان تصادفات عابر پیاده(تلفات و جراحات)در سالیان اخیر، بخش قابل توجهی از تصادفات رانندگی را به خود اختصاصداده است . در ایران بیش از ۳۰ درصد تصادفات و نیز ۲۳ درصد تلفات رانندگی راعابران پیاده تشکیل میدهند. شناسایی عوامل تاثیر گذار بر این تصادفات و کاهشتعداد وشدت آن همواره از دل نگرانیهای های مسئولین ترافیکبوده , هست. مراجعه مجدد به محل هر تصادف و بازبینی عوارض اطراف آن عملاً غیر ممکن است لذا بهترین روششناسایی استفاده از دادههای مکانی می باشد. این تحقیق با هدف بررسی و تحلیل تصادفات عابران پیاده در معابر شهری و شناسایی عوامل مؤثر بر آن براساسداده های مکانیGIS base و معرفی و میزان تاثیر هرکدام ، بر اساسمدل آماری مناسب(رگرسیون دوجمله ای منفی) در مطالعه موردی شهر مشهد انجام گرفته است. در این تحقیق مشخص شد ایستگاههای اتوبوس، مناطق مسکونی و تجاری، بهداشتی و درمانی، پارکینگ، مذهبی وگردشگری و همچنین اکثر مناطقی که تسهیلات پیادهروی برای آنها در نظر گرفته شده از مناطق حادثه خیز برای عابر پیاده می باشند.