سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن تبرایی – استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه سیستم ترویج کشاورزی به عنوان اولین ابزار انتقال فناوری های نوین و انتشار اطلاعات در بخش کشاورزی مطرح می باشد این امر منجر شده که این نظام نظام ترویجی نقش مهمی را در فرایند توسعه بازی نماید هدف مطالعه حاضر تعیین عوامل متمایز کننده گرو ههای هدف روستایی در برنامه های ترویجی – آموزشی در میانگندم کاران مشهدی می باشد به منظور دستیابی به هدف فوق نمونه ای به حجم ۱۳۷ پاسخگو به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان گندمکاران مشهدی انتخاب شده است روش انجام این تحقیق پیمایشی بوده که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز آن از ابزار پرسشنامه و به منظور تحلیل داده ها و دستیابی به هدف مطالعه روش تحلیل تمایزی مورد استفاده قرارگرفته است نتایج مطالعه نشان داده که متغیرهای تعداد فرزندان تحصیل کرده درآمد سالانه خانوار و سطح آشنایی اولیه با هدف برنامه های ترویجی به طور مستقیم و متغیرهای وسعت اراضی زراعی میزان فاصله روستا از شهر میزان رضایت از روستا و شغل کشاورزی و اشتغال در فعالیت های غیرکشاورزی به طور معکوس و معنی دار میان دو گروه مشارکت کننده در برنامه های ترویجی و آلترناتیو آن ایجاد نمایز نمایند.به بیان دیگر متغیرهای یادشده بطور معن یداری براحتمال مشارکت افراد دربرنامه های ترویجی آموزشی اثر گذار میباشند.