سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن تبرایی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه سیستم ترویج کشاورزی به عنوان اولین ابزار انتقال فناوریهای نوین و انتشار اطلاعات در بخش کشاورزی مطرح میباشد، این امر منجر شده که این نظام (نظام ترویجی) نقش مهمی را در فرآیند توسعه، بازی نماید. هدف مطالعه حاضر، تعیین عوامل متمایزکننده گروههای هدف روستایی در برنامههای ترویجی-آموزشی در میان گندمکاران مشهدی میباشد. به منظور دستیابی به هدف فوق، نمونهای به حجم ۱۳۷ پاسخگو به روش نمونه- گیری تصادفی ساده از میان کلیه گندمکاران مشهدی انتخاب شده است. روش انجام این تحقیق، پیمایشی بوده، که برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز آن از ابزار پرسشنامه و به منظور تحلیل دادهها و دستیابی به هدف مطالعه، روش تحلیل تمایزی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داده که متغیرهای تعداد فرزندان تحصیلکرده، در- آمد سالانه خانوار و سطح آشنایی اولیه با اهداف برنامههای ترویجی، به طور مستقیم و متغیرهای وسعت اراضیزراعی، میزان فاصله روستا از شهر، میزان رضایت از روستا و شغل کشاورزی و اشتغال در فعالیتهای غیر کشاورزی،به طور معکوس و معنیدار میان دو گروه مشارکتکننده در برنامههای ترویجی و آلترناتیو آن ایجاد تمایز مینمایند، به بیان دیگر، متغیرهای یاد شده به طور معنیداری بر احتمال مشارکت افراد در برنامههای ترویجی-آموزشی اثرگذار میباشند.